KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Utfordring  

KlimaNytts sterke nyttårskronikk:
Hva mener våre ledende politikere?

Avgrunnen neste!
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns ved-kommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klima-endringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!

Les nyttårskronikken

De internasjonale klimakonferansene som har vært holdt de seinere årene, pluss rapportene fra FNs klimapanel, har gjort det klart at klimaendringene er den viktigste utfordringen verdens ledere står ovenfor i dag. Siden år 2000 har vi lagt ut nyhetene fra norske aviser når det gjelder klimaendringene og klima-politikk. Vår redaktør har nå skrevet en nyttårskronikk som er kalt "Avgrunnen neste!", og vi utfordrer nå landets regjerings-medlemmer til å si hva de mener!

Vi har nå sendt en e-mail til alle våre regjeringsmedlemmer, og bedt dem skrive
sine synspunkt - både som politikere og privatpersoner. Første e-mailer ble sendt 3. januar, purring til som ikke har svart ble sendt den 19. januar. Her er svarene vi har fått:

Statsminister Jens Stoltenberg
(epost-skjema: http://odin.dep.no/smk/norsk/kontakt/skjema/e-poststatsmin/bn.html)

Politikeren:

 

 

Privatpersonen:

 


Miljøverminister Helen Oddveig Bjørnøy
(postmottak@md.dep.no, helen.oddveig.bjornoy@md.dep.no)

Politikeren:
Fra: Lill-Torunn.Kilde@md.dep.no [mailto:Lill-Torunn.Kilde@md.dep.no]
Sendt: 3. februar 2006 19:13
Til: terje@sydhav.no
Emne: Svar fra miljøvernministeren

Til Terje Dahl.
Beklager at det har tatt så lang tid å svare på din henvendelse. Svaret fra miljøvernminister Helen Bjørnøy ligger i vedlegget.
<<Svar til Terje Dahl Klimanytt.doc>>
Vennlig hilsen
Lill-Torunn Kilde
Presse og informasjon
Miljøverndepartementet
Tlf: 22 24 60 52/ 90 95 32 97

Vedlegg: Svar til Terje Dahl Klimanytt:

Kjære Terje Dahl,
Jeg vil berømme deg for ditt store engasjement for å begrense utslippene av klimagasser og dine personlige vitnesbyrd om virkningene av global oppvarming. Du har en unik historie å fortelle om konsekvenser av ekstremhendelser. Som miljøvernminister og på vegne av regjeringen kan jeg forsikre deg om at vi er helt enige med deg i at menneskeskapte klimaendringer globalt sett er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Dette alvoret understreker også regjeringen i Soria Moria-erklæringen, hvor det heter:

"Farlige klimaendringer er en av de største miljøutfordringene menneskeheten står overfor. Hvis ikke utslippene av klimagasser reduseres, skaper vi uopprettelige miljøproblemer."

Jeg er overbevist om at den eneste farbare vei mot reduserte globale utslipp av klimagasser er gjennom internasjonalt samarbeid. Regjeringens mål er at Norge skal arbeide for et mer omfattende og ambisiøst, globalt klimaregime for perioden etter 2012 med kraftige reduksjoner i klimagassutslippene. Vi må dessverre erkjenne at klimaforhandlingene har hatt liten framgang de senere år. Klimamøtene i Montreal fikk et mer positivt utfall for det fremtidige klimasamarbeidet enn hva vi fra norsk side hadde våget å forvente, men du har rett i at det fremdeles er en lang vei å gå. Etter Montreal er utfordringen todelt: for de i-land som har ratifisert Kyotoprotokollen må vi arbeide for å få på plass mer omfattende utslippsforpliktelser i neste forpliktelsesperiode. I tillegg må vi arbeide for at store utslippsnasjoner som USA, Australia, Kina, India, Mexico, Sør-Korea og Brasil, som i dag ikke har regulert sine utslipp under Kyotoprotokollen, også inngår et forpliktende samarbeide om utslippsreduksjoner.

Jeg har stor forståelse for din utålmodighet. Men vi må innse at det vil bli svært komplisert å få alle verdens land til å påta seg forpliktelser om å redusere sine utslipp av klimagasser. Jeg kan imidlertid garantere deg at Norge fortsatt vil være en pådriver i forhandlingene om en framtidig global klimaavtale. Hvor lang tid det vil ta å få på plass en global avtale og hvordan denne vil se ut er dessverre noe Norge alene ikke kan diktere.

Nasjonalt vil Norge selvsagt også se på hva vi kan gjøre for å utvikle et lavutslippssamfunn. Lavutslippsutvalget har fått i oppgave å utrede hvordan de nasjonale utslippene skal kunne reduseres med 50-80% innen 2050. I forbindelse med behandlingen av innstillingen fra Lavutslippsutvalget vil Regjeringen vedta en generasjonsmålsetning for reduksjon av norske klimautslipp. Å utvikle en langsiktig politikk som kan redusere de nasjonale utslippene til et bærekraftig nivå er et viktig mål for regjeringen. Å vise vilje til reduksjon i nasjonale utslipp vil også være viktig for vår troverdighet som pådriver i forhandlingene om globale utslippsreduksjoner.

Jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet. Hovedutfordringen har vi felles. La oss arbeide videre med å gradvis endre verden på hvert vårt plan.


 

Privatpersonen:

Finansminister Kristin Halvorsen
(postmottak@finans.dep.no, kristin.halvorsen@finans.dep.no)
Politikeren:

 

 

Privatpersonen:

Kommunal- og regionalminister Åslaug Marie Haga
(postmottak@krd.dep.no)

Politikeren:

 

Privatpersonen:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre
(ud@mfa.no, jonas.gahr.store@mfa.no)

Politikeren:
Fra: Bjørnebye Erik [mailto:erik.bjornebye@mfa.no]
Sendt: 27. januar 2006 00:27
Til: terje@sydhav.no
Kopi: Post UD
Emne: RE: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.

Under henvisning til nedenstående vil Utenriksministeren og Utviklingsministeren henvise til Miljøvernministeren som rette vedkommende for denne forespørselen.

Mvh
Erik Bjørnebye
Miljørådgiver

Privatpersonen:

 


Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
(postmottak@fd.dep.no, agse@fd.dep.no)

Politikeren:
Fra: Borgersen, Tor Aagaard [mailto:Tor-Aagaard.Borgersen@fd.dep.no]
Sendt: 6. januar 2006 23:22
Til: terje@sydhav.no
Emne: VS: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.

Hei,
Henvendelsen din sorterer under miljøvernministerens ansvarsområde.
Vi ber deg derfor om å rette forespørselen til Miljøverndepartementet.

MVH
Tor Borgersen
Forsvarsdepartementet
Tel: 23 09 60 32

Privatpersonen:


Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen
(postmottak@oed.dep.no)
Politikeren:


Privatpersonen:

Utviklingsminister Erik Solheim
(ud@mfa.no, erik.solheim@mfa.no)

Politikeren:
Fra: Bjørnebye Erik [mailto:erik.bjornebye@mfa.no]
Sendt: 27. januar 2006 00:27
Til: terje@sydhav.no
Kopi: Post UD
Emne: RE: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.

Under henvisning til nedenstående vil Utenriksministeren og Utviklingsministeren henvise til Miljøvernministeren som rette vedkommende for denne forespørselen.

Mvh
Erik Bjørnebye
Miljørådgiver

Privatpersonen:

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen
(naringsministeren@nhd.dep.no, postmottak@nhd.dep.no)

Politikeren:
Fra: Øisjøfoss Øistein [mailto:Oistein.Oisjofoss@NHD.dep.no]
Sendt: 6. januar 2006 23:13
Til: terje@sydhav.no
Emne: SV: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.

Heisann!
Beklager at dette har tatt noe tid, men her vil jeg henvise til miljøvernministeren som riktig talsperson for regjeringens klimapolitikk.

Med vennlig hilsen
Øistein Øisjøfoss
informasjonssjef/NHD

Privatpersonen:

Samferdslesminister Liv Signe Navarsete
(postmottak@sd.dep.no, liv-signe.navarsete@sd.dep.no)

Politikeren:


Privatpersonen:

Kunnskapsminister Øystein Djupedal
(postmottak@kd.dep.no, okd@ufd.dep.no)
Politikeren:
Fra: Finkenhavn Ragnhild [mailto:ragnhild.finkenhavn@kd.dep.no]
Sendt: 23. januar 2006 20:35
Til: terje@sydhav.no
Emne: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.
Viktighet: Høy

Pga. tett program har Øystein Djupedal har ikke anledning til å svare på din forespørsel.

Med hilsen
Kommunikasjon - KOM
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO
rfi@kd.dep.no - tlf. 22247707
Fra: Knudsen Egil [mailto:egil.knudsen@kd.dep.no]
Sendt: 20. januar 2006 23:27
Til: terje@sydhav.no
Emne: Forespørsel til Djupedal

Til Terje Dahl
Klimanytt
Viser til henvendelse og beklager at du ikke har mottatt svar på din første mail. Personlig husker jeg henvendelsen fra tidligere og er ganske sikker på at en på informasjon brakte den videre til politisk ledelse. Svaret som ble gitt var at statsråden hadde et svært tett program og ikke kan prioritere temaer som primært går utenfor hans eget departementsområde. Beklager på nytt at dette ikke er meddelt tidligere.
For sikkerhets skyld skal jeg ta en ny runde med politiske ledelse og fremlegge saken, men jeg er ganske sikker på at svaret vil bli det samme. Jeg kan også legge til at statsråden har svart tilsvarende på andre på andre henvendelser som ikke handler om departementets arbeid. En statsråd må prioritere, slik er hverdagen.
Med hilsen
Utdannings- og forskningsdepartementet
Egil Knudsen
Avdelingsdirektør - Kommunikasjon (KOM)
Telefoner 22 24 74 09 - 997 993 40

Privatpersonen:

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (postmottak@asd.dep.no, bhh@asd.dep.no)

Politikeren:
Fra: Ørsal Gro [mailto:go@aid.dep.no]
Sendt: 5. januar 2006 23:23
Til: terje@sydhav.no
Emne: Klimaendringer og klimapolitikk - henvendelse til Bjarne Håkon Hanssen

Hei
Takk for din henvendelse.
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen finner det ikke naturlig å kommentere klimapolitikk og klimaendringer, siden dette ligger utenfor hans ansvarsområde.
mvh.
Gro Ørsal
seniorrådgiver
Presse- og informasjonsseksjonen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
e-post: go@aid.dep.no
22 24 84 26/91752621

Privatpersonen:

Justisminister Knut Storberget
(postmottak@jd.dep.no, knut.storberget@jd.dep.no)
Politikeren:
Fra: pia.erikstad@jd.dep.no [mailto:pia.erikstad@jd.dep.no] På vegne av info-jd@jd.dep.no
Sendt: 11. januar 2006 00:10
Til: terje@sydhav.no
Emne: Henvisning videre til miljøvernministeren

Hei!
Viser til din mail til justisminister Knut Storberget (Nyttårskronikk "Avgrunn neste!").
Jeg har sendt din henvendelse videre til miljøvernministeren.

Mvh Pia Erikstad, Presse- og infoenheten i JD

Privatpersonen:

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
(postmottak@bfd.dep.no)
Politikeren:
Fra: Bomann-Larsen Jacob [mailto:Jacob.Bomann-Larsen@bld.dep.no]
Sendt: 22. februar 2006 21:50

Vi takker for din henvendelse til statsråd Bekkemellem av 3. januar 2006 samt til e-post av 19. januar.
Miljøverndepartementet er rett fagdepartement for klimaspørsmål, og vi ønsker derfor å henvise til miljøvernministerens svar som uttrykk for regjeringens syn i denne saken.
Med hilsen
Bodhild Fisknes (e.f.)
Kjersti Larssen

Privatpersonen:

Kultur- og kirkeminister Trond Giske
(postmottak@kkd.dep.no, trond.giske@kkd.dep.no)
Politikeren:


Privatpersonen:

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad
(postmottak@hod.dep.no, skb@hod.dep.no)

Politikeren:
Fra: Brustad Sylvia [mailto:Sylvia.Brustad@hod.dep.no]
Sendt: 3. januar 2006 23:03
Til: Terje Dahl
Emne: SV: Forespørsel fra Terje Dahl, redaktøren av KlimaNytt.

Er dette noe Sylvia bør svare på.

Hilde
Privatpersonen:

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys
(
postmottak@fad.dep.no, heidi.grande.roys@mod.dep.no)
Politikeren:
Fra: Nyland Jan-Egil [mailto:jan-egil.nyland@fad.dep.no]
Sendt: 1. februar 2006 22:22
Til: terje@sydhav.no
Emne: Miljøutfordring

Viser til tidligere mail, samt purring denne uken.
Jeg trodde du hadde fått svar, men beklager om du ikke har fått det.
Vår statsråd og vårt departement har ingen fag- eller ansvarsområder som tilsier at vi skulle kommentere problemstillingen du reiser. Det betyr ikke at vi anser det som uviktig, tvert imot. Men departementene er ganske nøye på å holde seg til å mene om ting vi har greie på og ansvar for.
Med vennlig hilsen:
Jan-Egil Nyland
Informasjonssjef/ Head of Information
Fornyings- og administrasjonsdepartementet/ Ministry og Renewal and Governmental Administration
Tlf.: +47 91 69 10 14/ +47 22 24 46 15
e-mail: jny@mod.dep.no

 

Privatpersonen:

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen
(postmottak@lmd.dep.no)
Politikeren:
Fra: Ottar Løvik [mailto:Ottar.Lovik@lmd.dep.no]
Sendt: 20. januar 2006 23:38
Til: terje@sydhav.no
Emne:

Viser til din henvendelse og ber deg kontakte Miljøverndepartementet for svar.

Mvh.
Ottar A. Løvik
Informasjonssjef
Landbruks- og matdepartementet
Tlf. kontor: 22249105
Telefax: 22249150
Mobiltelefon: 48140477
Tlf. privat: 66906000
Postadresse: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59
E-post: ottar.lovik@lmd.dep.no
Hjemmesiden: http://odin.dep.no/lmd

Privatpersonen:

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen
(postmottak@fkd.dep.no, helga.pedersen@fkd.dep.no)

Politikeren:


Privatpersonen:

  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om regjerings-medlemmenes svar - eller mangel på svar.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Hvorfor har ikke miljøvernministeren svart?
Alcyone

(Kom med flere innlegg, folkens!)

Tips en venn :
"De internasjonale klimakonferansene som har vært holdt de seinere årene, pluss rapportene fra FNs klimapanel, har gjort det klart at klimaendringene er den viktigste utfordringen verdens ledere står ovenfor i dag. Siden år 2000 har vi lagt ut nyhetene fra norske aviser når det gjelder klimaendringene og klimapolitikk. KlimaNytts redaktør Terje Dahl har skrevet en nyttårskronikk som er kalt "Avgrunnen neste!", og utfordrer nå landets regjeringsmedlemmer til å si hva de mener! Han har nå sendt en e-mail til alle våre regjeringsmedlemmer, og ber dem skrive sitt synspunkt - både som statsleder og privatperson. På denne siden kan du lese svarene.
"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl