KUREREN logo
NETTAVISEN OM MILJØ OG UTVIKLING
 

MER INFO:

Kureren

CICERO
norsk senter for
klimaforskning


Naturvern-
forbundet


Natur&
Ungdom

Bellona

Fra Kureren
1996-99:

-Byggmester
Bondevik

- Skremmende
miljøtaushet

- Det norske hus
på sandgrunn.

- Stakkars Gro!
- Dødsdømt?
- Fortell
sannheten, Gro

- Torsdag må
du si sannheten!

TERJES
ANDRE
SIDER OM
MILJØ OG
UTVIKLING:
Kureren
Kureren 96-99

Drivhuseffekten
Kongeaksjonen
Kyoto
Redd Tuvalu!
Spørsmål..?
Forside

©Terje Dahl
2000

Kjell Magne BondevikJens StoltenbergSPESIAL
GASSKRAFTSAKEN
- den ufullendte historien som førte til Regjeringens fall
Våren 1997 sendte Thorbjørn Jaglands regjering spørsmålet om å bygge gasskraftverk i Norge over til Statens forurensingstilsyn.
STF stilte så strenge krav til rensing av CO2 at det er uaktuelt å bygge gasskraftverk med nåværende teknologi.
Stortinget ville pålegge regjeringen Bondevik å omgjøre SFTs vedtak, slik at man slipper de strenge kravene til rensing og kan bygge de planlagte gasskraftverkene.
Dette kunne ikke Regjeringen godta, den stilte kabinettspørsmål og gikk av.


Hva partene sa før fallet:
Regjeringen Bondevik:
"Vi kan ikke bygge gasskraftverk med gammeldags teknologi når bedre teknologi er like rundt hjørnet. Vi har forpliktet oss internasjonalt til å redusere våre utslipp, vi kan ikke isteden øke dem tilsvarende hele den norske bilparken."

Stortinget/Ap/Høyre/Frp:
"Norge er en nettoimportør av elektrisitet, vi må bygge gasskraftverkene nå for å erstatte import av sterkt forurensende kullkraft.
Gasskraftverkene skal bygges med best mulig tilgjengelig teknologi."

Det var altså slik at Regjeringen mente Norge bør vente til vi kan bygge gasskraftverk som slipper ut minimalt med CO2, mens stortingsflertallet mente dette var uklokt. Man sa at teknologien vil utvikles underveis, og at vi av hensyn til miljøet bør starte byggingen snarest for å stoppe import av kullkraft fra bl.a Danmark.
Regjeringen ville undersøke om Stortinget hadde lov til å instruere Regjeringen til å omgjøre utslippstillatelsen fra Statens forurensningstilsyn, men ble presset til en avgjørelse før noen uttalelse forelå.

Ny regjering - som gir full gass!
Vi har fått en ny Regjering. Den er ledet av Jens Stoltenberg, og hans syn er jo ganske klart: Full gass for bygging av gasskraftverk og økt eksport av norsk gass.
Han har pusset støvet av det gamle reklamebyråproduserte slagordet at norsk gass er det beste for miljøet, og selv om han nå er blitt statsminister så kvier han seg heller ikke for å hevde at Norge er en nettoimportør elektrisk kraft - selv om tallene sier noe annet.

Hva er fakta, hva sier tallene?
- Fra 1980 og fram til i dag har Norge hatt et samlet eksportoverskudd på elektrisitet, bare i fire år har Norge importert mer enn vi eksporterte. I fjor importerte vi 6,90 TWh, mens vi eksporterte 8,76 TWh.
- Ved å oppgradere våre vannkraftverk, vil det kunne skaffes tilveie dobbelt så mye (miljøvennlig) strøm som de planlagte gassverkene, til en langt lavere pris.
- Det er langt lettere og billigere å skille ut CO2 fra såkalte IGCC-kullkraftverk enn gasskraftverk. Da slipper man også unna metan, som er hovedkomponenten i naturgass og 25 ganger mer skadelig som klimagass enn CO2.
- Danmark har vedtatt å ikke bygge flere kullkraftverk.
- Norge ligger på verdenstoppen i elektrisitetsforbruk.
- Norge utvinner og eksporterer kull, bl.a til Danmark, iår skal vi eksportere dobbelt så mye som i fjor og virksomheten på Svalbard får 120 millioner kroner i statstøtte!
Hvorfor kan Storting og den nye Regjeringen si det de gjør?
- Bak uttalelsene ligger det at man regner med at Norge får et stadig større elektrisitetsforbruk og at vi derved blir avhengig av å importere. Og at det da blir mye fra kullkraftverk, siden det er ikke alle som er så heldige som oss som har vannkraft!
- For å klare våre internasjonale forpliktelser tenker man på kjøp av utslippskvoter isteden for å redusere egne utslipp, men dette systemet er ikke på plass i dag, og er avhengig om Kyoto-avtalen blir ratifisert (noe som ikke er sikkert!).
- Man tenker økonomisk. Å slippe CO2 fra avgiftsfrie gasskrafverk rett ut i luften er billig, Norge kan tjene penger, norsk næringsliv får billig strøm.
- gasskraftverk og ekspanderende industri gir nye arbeidsplasser.
- Gjentar man at norsk gass vil erstatte forurensende kullkraftverk tilstrekkelig mange ganger så håper man at det norske folk vil falle for bløffen - man sier jo det vi helst vil høre!
Er utslipp av CO2 så farlig?
FNs klimapanel har sagt at verden må redusere utslippene av CO2 med minst 60 prosent, og det bare for å stabilisere mengden i atmosfæren på 1994-nivå. Da hadde den skadelige klimaforandringen på grunn av drivhuseffekten allerede startet.
Forsikringsbransjens tall over den skremmende økningen av naturkatastrofer, meteorologiske data, samt den nyeste rapporten fra klimapanelet bare understreker alvoret.
Mange land i sydhavet vil forsvinne i havet, vi får en oppblomstring av farlige sykdommer og næringsgrunnlag vil forsvinne mange steder. Det er fare for at Golfstrømmen vil påvirkes, da blir det like kaldt her som i Sibir!
Klikk her for å lese rapporten fra FNs klimapanel.
Hva brukes strømmen og gassen til?
Det er jo litt merkelig at ingen spør hvorfor vi trenger mer strøm. Og om det er greit, hvis vi får den fra "forurensingsfrie" kilder. Dessverre er det slik at strøm også brukes til å produsere noe annet enn varme til kalde norske hus, og slikt er slettes ikke forurensingsfritt! Metall skal smeltes, plast skal produseres, biler skal kjøres, datamaskiner skal skiftes ut!
"Forurensingsfrie gasskraftverk" er en journalistisk floskel - alle kraftverk slipper ut drivhusgass og annen forurensing, på den ene eller andre måten!
Kan vi ikke bruke mer og mer strøm?

Allerede i 1987 konkluderte Bruntlandkommisjonen med at det ikke det finnes noe annet alternativ for verden i det 21. århundre enn å redusere energiforbruket med 50 prosent. Dette er det stille om i dag.
Ikke andre alternativer?
Vår nye statsminster Jens Stoltenberg sier (bl.a. på fjernsynet 22.mars) at vi ikke har andre alternativer enn å bygge gasskraftverk om vi skal
unngår økt import av forurensende kullkraft. Dette er selvsagt ikke tilfelle. Vi kan oppgradere våre vannkraftverk. Vi kan redusere (eller unngå å øke) vårt elektrisitetsforbruk.
Det er faktisk slik at den norske privatpersonen ikke har økt sitt forbruk særlig, økningen har kommet i næringslivet - bl. a. trenger smelteovnene til Norsk Hydro enorme mengder kraft (og de forurenser vel aldri så lite også?).
Har noen lagt merke til at det også har blitt merkelig stille om ENØK (energisparende tiltak)?
Lyver politikerne?
Når Jens Stoltenberg, Per Kristian Foss og andre at klarer å få seg til å si at gasskraftverkene er et gigantisk miljøprosjekt så er det til å få gåsehud av!
Stoltenberg har blitt tatt for å lyve på importtallene av strøm før, men gir seg ikke. Det er jo helt utrolig at Norges nye statsminister kan få seg til å komme med usannheter gang på gang (han vet det godt), og at han får lov til det!
Ja, at Carl I Hagen sier at CO2-utslipp ikke er forurensing bare understreker det håpeløse i hele det politiske bildet.
Hva ligger bak?
At opposisjonen var på regjeringsjakt er helt klart et element, men det er andre ting som spiller inn. Det er ingen tvil om at det foregår en sterk lobbyisme i Stortinget - det ligger sterke økonomiske interesser bak bygging av gasskraftverk. En undersøkelse viser at norske næringslivsledere ser det som essensielt å få sine folk inn i Stortingets komiteer og utvalg.
Det foreligger planer om storstilt utbygging av norsk tungindustri, i hendig nærhet av stedene hvor de nye gasskraftverkene planlegges bygget!
Er det ingen som protesterer?
Storting og den nye Regjeringen har en samlet miljøbevegelse mot seg. De som følger med vet hva faren er og at vi har forpliktet oss til å redusere våre egne CO2-utslipp. At Norge nå vedtar å bygge gasskraftverk som derimot øker våre utslipp vil sende utrolig dårlige signaler til resten av verden.
Vi er nødt til å ta klimaforandringen på alvor! Det er ikke tid for politisk maktspill i en verden opptatt av økonomisk vinning. Vi er nødt til å stoppe utviklingen før den stopper oss!

EUs miljøsjef knuser gass-argumentet!
Les artikkel i Dagbladet 24. oktober: Klikk her

Gass-sjokk fra Jens
Les artikkel i Dagbladet 6. oktober: Klikk her
"STOLTENBERGS GASSKRAFTDRØM"
Les Terje Dahls innlegg i Aftenposten 4. mars, klikk her.


For å si hva du mener, send en E-mail til Kureren, terje_dahl@hotmail.com: terje_dahl@hotmail.com
For å lese hva som har blitt sendt inn, klikk her.

T.Dahls
forside
Drivhus-
effekten
Konge-
aksjonen
Kyoto-avtalen Redd Tuvalu! Spørsmål..?
- eller svar
Kureren
96-99

Kureren,
siste nr.